Resor för gymnasieelever

Enligt beslut av riksdagen har hemkommunen ansvaret för resebidrag till gymnasieeleverna. Resebidraget är till för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Den som är inackorderad har inte rätt till resebidrag. Vid praktik kan (efter särskild prövning) utgår både resebidrag och inackorderingsbidrag. Gäller även elever som erhåller inackorderingstillägg från CSN.

 

Vem är berättigad till Årskort?

För att få resebidrag måste eleven uppfylla följande grundvillkor:

Genomgå utbildning vid gymnasieskolan

Rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag

Den dagliga färdvägen mellan bostad och skola skall vara minst 6 km.

 

Årskort

Gymnasieeleverna tilldelas i första hand resebidrag i form av årskort. Om kollektiva transportmöjligheter saknas kan ersättning erhållas efter en ”kilometertaxa”.

Vid bidrag efter kilometertaxa kan resebidrag utgå med högst 4 månadsbelopp för höstterminen och högst 5 månadsbelopp för vårterminen.

 

Färdväg

Minst enkel väg

6 km

13 km

19 km

27 km

36 km

46 km

OBS!

För mer information om resebidrag kontakta din hemkommun!

 

Här kan du hitta information om när skolbussar i Hörbys närområde går!

 

Kr/mån

 400 kr

 500 kr

 700 kr

 835 kr

 1 050 kr

 1 320 kr



Hörby Yrkesgymnasium AB | Metallgatan 11 | 24235 Hörby | 0721729121 | info@hyg.se