Resor för gymnasieelever

Resor

Vem är berättigad?

Kontakt

Kontakta oss på tel 0721-72 91 21

Enligt beslut av riksdagen har hemkommunen ansvaret för resebidrag till gymnasieeleverna. Resebidraget är till för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Den som är inackorderad har inte rätt till resebidrag. Vid praktik kan (efter särskild prövning) utgår både resebidrag och inackorderingsbidrag. Gäller även elever som erhåller inackorderingstillägg från CSN.

Vem är berättigad till Årskort?

För att få resebidrag måste eleven uppfylla följande grundvillkor:

  • Genomgå utbildning vid gymnasieskolan
  • Rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag
  • Den dagliga färdvägen mellan bostad och skola skall vara minst 6 km.

Årskort

Gymnasieeleverna tilldelas i första hand resebidrag i form av årskort. Om kollektiva transportmöjligheter saknas kan ersättning erhållas efter en ”kilometertaxa”.
Vid bidrag efter kilometertaxa kan resebidrag utgå med högst 4 månadsbelopp för höstterminen och högst 5 månadsbelopp för vårterminen.

Färdväg
Minst enkel väg:

  • 6 km 400 kr
  • 13 km 500 kr
  • 19 km 700 kr
  • 27 km 835 kr
  • 36 km 1 050 kr
  • 46 km 1 320 kr

OBS!
För mer information om resebidrag kontakta din hemkommun!

Det finns bra busskommunikationer från större delen av Skåne.
Från busstationen tar det mellan 5-10 minuter att gå till skolan.